سیستم های تهویه مطبوع

گردآوری و تألیف : مهندس مجتبی دلیری

مدیر فنّی شرکت ترمو اسکان

             

سیستم های تهویه مطبوع اساساً به انواع زیر تقسیم می شوند

–         سیستم های انبساط مستقیم

–         سیستم های تمام آب

–         سیستم های تمام هوا

–         سیستم های هوا – آب

–         سیستم های پمپ حرارتی

سیستم های انبساط مستقیم:

این سیستم شامل یک واحد تهویه کننده خود کفاست که می تواند در داخل فضای مورد تهویه یا در مجاورت آن نصب شود. مایع مبرّد مستقیماً در داخل کویل های این واحد تبخیر گردیده هوای عبوری از روی کویل ها و در نتیجه فضای اتاق را خنک می کند.گرمایش فضای مورد تهویه می تواند توسط همین واحد و یا به طور جداگانه صورت پذیرد. شکل 1 این واحد را به صورت شماتیک نمایش میدهد.

fig 1

سیستم تمام آب
در این سیستم سیّال ناقل حرارت (آب سرد یا آب گرم) در محل جداگانه ای تهیه شده به داخل کویل های مبدل حرارتی اتاق (مثلا فن کویل) ارسال می گردد و در آنجا هوایی را که توسط بادزن با سرعت از روی کویل عبور میکند، سرد یا گرم می نماید. شکل 2 سیستم تمام آب را به طور شماتیک نمایش میدهد.

fig 2

سیستم تمام هوا
در این سیستم دستگاه تهیه کننده هوای مطبوع در محلی دور از فضای مورد تهویه قرار میگیرد. سیّال ناقل حرارت (آب سرد، آب گرم یا بخار) به داخل کویل های دستگاه تهویه مطبوع مرکزی (هوا ساز) ارسال شده هوایی را که توسط باد زن به سرعت از روی این کویل ها عبور داده می شود سرد یا گرم می کند. این هوا پس از انجام یک سلسله تحوّلات دیگر (از قبیل رطوبت زنی و …) از طریق سیستم کانال، به فضای مورد تهویه فرستاده می شوند. شکل 3 این سیستم را به طور شماتیک نمایش میدهد.

fig 3

سیستم هواآب
در این سیستم که بطور شماتیک در شکل نشان داده شده است، آب گرم و یا آب سرد تهیه شده در دستگاه هایی که دور از فضای مورد تهویه قرار دارند، به داخل مبدّل حرارتی اتاق ارسال گردیده بخش اعظم بار حرارتی اتاق را جبران می کنند. از طرف دیگر مقداری هوای گرم یا سرد که آن نیز در یک دستگاه هواساز مرکزی تهیه شده، به اتاق فرستاده میشود که وظیفه تأمین تنها اندکی از بار حرارتی اتاق را بر دوش دارد ولی در عوض نیاز اتاق را به هوای تازه بر آورده می کند. اتاق میتواند یک واحد القایی یا یک پانل تشعشعی باشد.

fig 4

سیستم پمپ حرارتی
سیستمی است که قابلیت سرمایش یا گرمایش ساختمان را به اقتضای فصل دارد.این سیستم اساًساً یک واحد تبرید است که می توان از طریق یک شیر مخصوص، مسیر سیّال مبرّد را که در آن تغییر داده اواپراتور آنرا به کندانسور یا بالعکس تبدیل نمود. بدین ترتیب هوا در عبور از روی کویلی که در تابستان نقش را بازی می کند، خنک شده و در زمستان با گذر از روی همین کویل که توسط شیر مخصوص تبدیل به کندانسور شده است، گرم می گردد. شکل 5 سیستم پمپ حرارتی را نشان میدهد.

fig 5

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*