مشاوره

ارائه ی مشاوره در زمینه ی طراحی، نظارت و اجرای خدمات تاسیسات مکانیکال و الکتریکال و مدیریت کنترل انرژی و مشاوره ی تخصّصی جهت انتخاب تجهیزات، نحوه عملکرد آنها و برآورد قیمت تمام شده به کارفرمایان و مهندسین توسط کارشناسان شرکت ترمو اسکان