طراحی و نظارت

طراحی تاسیسات مکانیک و برق با توجّه به آخرین استاندارد ها و انتخاب تجهیزات تأسیساتی مناسب برای کاربری های مختلف، یکی از مهمترین اصول اوّلیه در صنعت ساختمان است. انتخاب تجهیزات به صورت تجربی و بدون طراحی باعث بوجود آمدن مشکلات عدیده ای در تاسیسات مکانیکی ساختمان ها می شود و علاوه بر کاهش راندمان بهره وری، کاهش سود سازندگان را نیز در پی دارد. شرکت ترمواسکان اساس موفقیّت پروژه های تأسیساتی را طراحی مهندسی مناسب و صحیح می داند، از این رو سعی کرده با گرد هم آوردن متخصّصان این فن بهترین طراحی را در زمینه ی تاسیسات مکانیکال و الکتریکال ساختمان در اختیار قرار دهد. تجربه های کاری متعدّد در زمینه ی طراحی تاسیسات مکانیکی برج های مسکونی و ساختمان های تجاری و اداری گویای این ادعاست.