برج مسکونی اقاقیا

 • Building Type:
 • Client: آقای مهندس عرفاتی
 • Date: سال های 1391 و 1392
 • Type of service: حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق

کاربری : مسکونی

متراژ / طبقات : 12000 مترمربع (زیربنا) / 10 طبقه

مرحله اجرا: فعال

 • برج مسکونی اقاقیا
 • برج مسکونی اقاقیا
 • برج مسکونی اقاقیا
 • برج مسکونی اقاقیا
 • برج مسکونی اقاقیا
 • برج مسکونی اقاقیا
 • برج مسکونی اقاقیا
 • برج مسکونی اقاقیا
 • برج مسکونی اقاقیا
 • برج مسکونی اقاقیا
 • برج مسکونی اقاقیا
 • برج مسکونی اقاقیا
 • برج مسکونی اقاقیا
 • برج مسکونی اقاقیا
 • برج مسکونی اقاقیا
 • برج مسکونی اقاقیا
 • برج مسکونی اقاقیا
 • برج مسکونی اقاقیا
 • برج مسکونی اقاقیا
 • برج مسکونی اقاقیا
 • برج مسکونی اقاقیا
 • برج مسکونی اقاقیا
 • برج مسکونی اقاقیا
 • برج مسکونی اقاقیا
 • برج مسکونی اقاقیا
 • برج مسکونی اقاقیا
 • برج مسکونی اقاقیا
 • برج مسکونی اقاقیا
 • برج مسکونی اقاقیا
 • برج مسکونی اقاقیا
 • برج مسکونی اقاقیا
 • برج مسکونی اقاقیا
 • برج مسکونی اقاقیا
 • برج مسکونی اقاقیا
 • برج مسکونی اقاقیا

Related Projects