نمایندگی مرکزی ایرتویا

  • Building Type:
  • Client: آقای مهندس حدادزاده - ایرتویا
  • Date: 1393 در حال اجرا
  • Type of service: تأسیسات الکتریکال - مکانیکال

نوع اجرا: تأسیسات الکتریکال – مکانیکال
کاربری: ساختمان تجاری اداری
متراژ / طبقات: 3،000 مترمربع زیر بنا

  • نمایندگی مرکزی ایرتویا

Related Projects