مجتمع مسکونی الینا جمشیدیه

 • Building Type:
 • Client: آقای پورمحسن
 • Date: 1393-94
 • Type of service: تاسیسات مکانیکال و الکتریکال

متراژ / طبقات : 3000 مترمربع(زیربنا) / 10 طبقه
کاربری: مسکونی

در حال اجرا

 • مجتمع مسکونی الینا جمشیدیه
 • مجتمع مسکونی الینا جمشیدیه
 • مجتمع مسکونی الینا جمشیدیه
 • مجتمع مسکونی الینا جمشیدیه
 • مجتمع مسکونی الینا جمشیدیه
 • مجتمع مسکونی الینا جمشیدیه
 • مجتمع مسکونی الینا جمشیدیه
 • مجتمع مسکونی الینا جمشیدیه
 • مجتمع مسکونی الینا جمشیدیه

Related Projects