مجتمع تجاری_اداری و پارکینگ طبقاتی خُرمرودی

  • Building Type:
  • Client: جناب آقای امانی
  • Date: 1395
  • Type of service: تاسیسات مکانیکال و الکتریکال

متراژ / طبقات : 38000 مترمربع (زیربنا)
کاربری: مجتمع تجاری، اداری و پارکینگ طبقاتی

در حال اجرا

  • مجتمع تجاری_اداری و پارکینگ طبقاتی خُرمرودی
  • مجتمع تجاری_اداری و پارکینگ طبقاتی خُرمرودی
  • مجتمع تجاری_اداری و پارکینگ طبقاتی خُرمرودی
  • مجتمع تجاری_اداری و پارکینگ طبقاتی خُرمرودی

Related Projects