مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی قدس

 • Building Type:
 • Client: مهندس اکبری و شرکاء
 • Date: سال 1392 در حال اجرا
 • Type of service: تاسیسات الکتریکال و مکانیکال

کاربری: مجتمع تجاری، خدماتی و رفاهی
متراژ / طبقات: 10،000 مترمربع زیر بنا

 • مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی قدس
 • مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی قدس
 • مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی قدس
 • مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی قدس
 • مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی قدس
 • مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی قدس
 • مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی قدس
 • مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی قدس
 • مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی قدس
 • مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی قدس
 • مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی قدس
 • مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی قدس
 • مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی قدس
 • مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی قدس
 • مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی قدس
 • مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی قدس
 • مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی قدس
 • مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی قدس
 • مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی قدس
 • مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی قدس
 • مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی قدس
 • مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی قدس

Related Projects