مجتمع تجاری هشتگرد

  • Building Type:
  • Client: شرکت توسعه فنی مکان شهر سبلان
  • Date: سال های 90 و 91
  • Type of service: پکیج ، کولر

کاربری : تجاری

متراژ / طبقات : 30 باب مغازه

مرحله اجرا: پایان کار

مجتمع تجاری هشتگرد

Related Projects