ساختمان مسکونی آصف زعفرانیه

  • Building Type:
  • Client: آقای محمدرضا کرمانی مقدم
  • Date: 1395 در حال اجرا
  • Type of service: تاسیسات مکانیکال و الکتریکال
  • ساختمان مسکونی آصف زعفرانیه

Related Projects