تاژ پرند

  • Building Type:
  • Client: شرکت سرمایه گذاری تاژ
  • Date: سال های 1387-1388
  • Type of service: پکیج ، کولر

کاربری : مسکونی

متراژ / طبقات : 190 واحد

مرحله اجرا: پایان کار

تاژ پرند

Related Projects