ب ث ژ – انستیتو پاستور ایران

  • Building Type:
  • Client: شرکت تهران کارا نوآور
  • Date: سال های 1386-1387
  • Type of service: حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، نصب کلیه هوارسان ها، ریهیت کوئل ها

کاربری : آزمایشگاه داروسازی

متراژ / طبقات : 1000 مترمربع (زیربنا)

مرحله اجرا: پایان کار

ب ث ژ – انستیتو پاستور ایران

Related Projects