برج مسکونی آرتمیس

 • Building Type:
 • Client: شرکت بنادر و کشتیرانی
 • Date: سال1392
 • Type of service: حرارت و برودتی، اطفاءحریق ، فاضلاب ، آب مصرفی

کاربری : مسکونی

متراژ / طبقات : 16000 مترمربع (زیربنا)

مرحله اجرا: در حال اجرا

 • برج مسکونی آرتمیس
 • برج مسکونی آرتمیس
 • برج مسکونی آرتمیس
 • برج مسکونی آرتمیس
 • برج مسکونی آرتمیس
 • برج مسکونی آرتمیس
 • برج مسکونی آرتمیس
 • برج مسکونی آرتمیس
 • برج مسکونی آرتمیس
 • برج مسکونی آرتمیس
 • برج مسکونی آرتمیس
 • برج مسکونی آرتمیس
 • برج مسکونی آرتمیس
 • برج مسکونی آرتمیس
 • برج مسکونی آرتمیس
 • برج مسکونی آرتمیس
 • برج مسکونی آرتمیس
 • برج مسکونی آرتمیس
 • برج مسکونی آرتمیس
 • برج مسکونی آرتمیس
 • برج مسکونی آرتمیس
 • برج مسکونی آرتمیس
 • برج مسکونی آرتمیس
 • برج مسکونی آرتمیس
 • برج مسکونی آرتمیس
 • برج مسکونی آرتمیس
 • برج مسکونی آرتمیس
 • برج مسکونی آرتمیس
 • برج مسکونی آرتمیس
 • برج مسکونی آرتمیس
 • برج مسکونی آرتمیس

Related Projects