برج تجاری و اداری بام فرمانیه

 • Building Type:
 • Client: شرکت توسعه فنی مهندسی بام - آقای دکتر کاووسی
 • Date: سال های 1390-1391-1392
 • Type of service: حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق

کاربری : تجاری و اداری

متراژ / طبقات : 14000 مترمربع (زیربنا) / 15 طبقه

 

 • برج تجاری و اداری بام فرمانیه
 • برج تجاری و اداری بام فرمانیه
 • برج تجاری و اداری بام فرمانیه
 • برج تجاری و اداری بام فرمانیه
 • برج تجاری و اداری بام فرمانیه
 • برج تجاری و اداری بام فرمانیه
 • برج تجاری و اداری بام فرمانیه
 • برج تجاری و اداری بام فرمانیه
 • برج تجاری و اداری بام فرمانیه
 • برج تجاری و اداری بام فرمانیه
 • برج تجاری و اداری بام فرمانیه
 • برج تجاری و اداری بام فرمانیه
 • برج تجاری و اداری بام فرمانیه
 • برج تجاری و اداری بام فرمانیه
 • برج تجاری و اداری بام فرمانیه
 • برج تجاری و اداری بام فرمانیه

Related Projects