بخش فوق تخصصی پیوند اعضاء بیمارستان دکتر مسیح دانشوری

  • Building Type:
  • Client: بیمارستان دکتر مسیح دانشوری
  • Date: 1393 درحال اجرا
  • Type of service: تاسیسات مکانیکال

متراژ / طبقات : 3000 مترمربع (زیربنا)
کاربری: کلین روم بخش های جراحی، ایزوله و بخش مراقبت های ویژه

  • بخش فوق تخصصی پیوند اعضاء بیمارستان دکتر مسیح دانشوری
  • بخش فوق تخصصی پیوند اعضاء بیمارستان دکتر مسیح دانشوری

Related Projects