انبوه سازی مسکن مهر (ایران خودرو)

  • Building Type:
  • Client: شرکت توسعه شهر سبلان
  • Date: سال های 89 و 90
  • Type of service: پکیج ، کولر

کاربری : مسکونی مسکن مهر

متراژ / طبقات : 360 واحد

مرحله اجرا: پایان کار

  • انبوه سازی مسکن مهر (ایران خودرو)
  • انبوه سازی مسکن مهر (ایران خودرو)
  • انبوه سازی مسکن مهر (ایران خودرو)

Related Projects