آزمایشگاه مسعود

  • Building Type:
  • Client: آقای بیگدلی
  • Date: سال های 87 و 88
  • Type of service: حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، اطفاء حریق

کاربری : آزمایشگاه پزشکی

متراژ / طبقات : 4000 مترمربع (زیربنا) / 10 طبقه

مرحله اجرا: پایان کار

  • آزمایشگاه مسعود
  • آزمایشگاه مسعود
  • آزمایشگاه مسعود
  • آزمایشگاه مسعود
  • آزمایشگاه مسعود

Related Projects