خدمات

طراحی، مشاوره، نظارت و اجرای تاسیسات مکانیکال و الکتریکال و مدیریت کنترل انرژی با توجّه به استاندارد های روز تاسیسات و بهره گیری از آخرین دستاورد های صنعت تاسیسات و تجهیزاتارائه ی مشاوره در زمینه ی طراحی، نظارت و اجرای خدمات تاسیسات مکانیکال و الکتریکال و مشاوره ی تخصّصی جهت انتخاب تجهیزات، نحوه عملکرد آنها و برآورد قیمت تمام شده به کارفرمایان و مهندسین توسط کارشناسان شرکت ترمو اسکان

طراحی تاسیسات مکانیکال و الکتریکال، با بهره گیری از آخرین استاندارد های تاسیسات برای کابری های مختلف مسکونی، تجاری، اداری، بیمارستانی و آزمایشگاهی، توسط کارشناسان شرکت ترمواسکان

تأمین و اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی با بهره گیری از آخرین استاندارد های کیفیّت خدمات و تجهیزات برای کاربری های مختلف مسکونی، تجاری، اداری، بیمارستانی و آزمایشگاهی